FILATELISTIČNO IN NUMIZMATIČNO DRUŠTVO TABOR MARIBOR
PHILATELIC AND NUMISMATIC SOCIETY TABOR MARIBOR - SLOVENIA
BRIEFMARKEN UND NUMISMATIK VEREIN TABOR MARIBOR - SLOWENIEN
 
S 1.januarjem 2009 se je združilo s FD Maribor. With 1st january 2009 has merged with FD Maribor.

FND TABOR MARIBOR - sedaj FD MARIBOR
Menjalni dan: nedelja od 09.00 do 12.00
v prostorih Društva upokojencev Tabor, Gorkega 48, Maribor,
na južni strani športne dvorane Tabor Maribor (zemljevid). 


 

NEKAJ DEJSTEV O DRUŠTVU (ARHIV)

Filatelistično in numizmatično društvo Tabor Maribor je bilo ustanovljeno 30.09.1982 z imenom Filatelistično društvo KS Angel Besednjak Maribor. Na ustanovni skupščini se je zbralo 22 ustanoviteljev. V register društev smo bili vpisani pod redno številko 540 v Upravni enoti Republike Slovenije v Mariboru na podlagi odločbe številka 026-01-01/95-0510/13-MM z dne 14.04.1998. Društvo je prenehalo z dejavnostjo 31.12.2008 in se pripojilo k FD Maribor 1.1.2009.

Andrej Ivanuša
FILATELIJA NA TABORU V MARIBORU - KRATEK ORIS 30.9.1982 – 31.12.2008
(iz ZNAMKAR ALMANAH 2008)

Filatelistično društvo KS Angel Besednjak 30.09.1982 – 20.02.1991
Filatelistično društvo Tabor 20.02.1991 – 01.06.1992
Filatelistično in numizmatično društvo Tabor 01.06.1992 – 31.12.2008

UVOD
Začetki našega društva segajo pravzaprav že pred drugo svetovno vojno, ko so v Magdalenskem predmestju Maribora nastajali prvi filatelistični krožki. Ti so naši "duhovni" predniki, saj se združevanje filatelistov ni nadaljevalo v kontinuirani obliki. Z bliskovitim razvojem Maribora se je pokazala potreba po čvrstejši in bolj dodelani obliki združevanja filatelistov na desnem bregu Drave. Septembra 1982 je ta dolgoletna želja dozorela in ustanovljeno je bilo novo, drugo društvo v Mariboru. Sledilo je dolgih 27 let aktivnega delovanja društva, ki pa se je zaradi različnih vzrokov zaključilo v letu 2008.

31. decembra 2008 je društvo uradno prenehalo z delovanjem. S Filatelističnim društvom Maribor in Društvom značkarjev Maribor smo se s 1.1.2009 združili v novo društvo zbiralcev znamk, ovitkov prvega dne, maksimum kart in drugega filatelističnega gradiva, zbiralcev telefonskih kartic, poštnih razglednic, značk, medalj in drugega gradiva ter še numizmatiki in zbiralci evrskih kovancev.

KAKO SMO ZAČELI
Filatelistično društvo Tabor je bilo ustanovljeno 30.9.1982 kot Filatelistično društvo krajevne skupnosti Angel Besednjak. Na ustanovni skupščini se je zbralo 22 oseb. 18 je bilo ustanoviteljev, štirje so bili gostje. Mesec dni kasneje so ustanovitelji društvo registrirali na občini Maribor.

Prvi predsednik društva je postal Alfonz Škrget. Prostore za delovanje društva je uredila krajevna skupnost. V okviru krajevne skupnosti Angel Besednjak in takratne krajevne organizacije SZDL je deloval Klub občanov, ki je pokrival vse stroške delovanja društva vključno z ogrevanjem, elektriko in čiščenjem prostorov. Dobili smo tudi nekaj inventarja, ki je bil potreben za delovanje.

Že leta 1983 je ob 25. maju izšla prva društvena kuverta. Takoj za njo naslednja ob prvem mednarodnem srečanju filatelistov, ki smo ga pripravili kot prvo veliko društveno akcijo. Od takrat neprekinjeno pripravljamo ta srečanja vsako leto konec maja ali v začetku junija. Na ovitkih ob mednarodnih srečanjih je prikazan motiv iz starega Maribora.

Danes je to že zelo lepa in zanimiva zbirka ovitkov in z njo seveda tudi žigov prvega dne. Naša dejavnost je še bila priprava razstav v vitrinah na poštah v mariborskem okolju. Sodelovanje s pošto je bilo vedno zgledno, saj smo skupaj z njimi tudi izdali nekaj spominskih ovitkov in priložnostnih poštnih žigov.

VSI PREDSEDNIKI
Gospod Škrget, naš prvi predsednik društva, se je po izteku mandata umaknil s položaja in vodenje društva je prevzel Peter Ivanuša. Tretji predsednik je bil Branko Orbanič. Za njim sta postala predsednika Milan Klemenčič in Drago Lešnik. Zadnji predsednik je Ladislav Kotarac. Za dolgoletne zasluge na področju filatelije smo gospoda Škrgeta počastili z nazivom častnega predsednika društva. Enako čast je doživel tudi Milan Klemenčič, saj je bil predsednik z najdaljšim stažem.

SREČANJA, RAZSTAVE
V svojem obstoju je društvo izdalo 77 ovitkov. Ti so prikazani v almanahu skupaj s priložnostnimi žigi od začetka do 31.12.2008. Organizirali smo 20 mednarodnih srečanj, vsako leto po eno. Pri izdaji zadnjega ovitka smo naročili še osebno priložnostno znamko "25 let FND" in priložnostni žig "Srečno FND Tabor".

Naša največja akcija je bila priprava razstave Tito v filateliji. Ta razstava je bila prikazana v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru v času od 27.4.1987 do 30.6.1987. Ob razstavi smo izdali komplet osmih priložnostnih ovitkov in katalog razstave. Ta katalog je tudi referenca za zbiralce tovrstne tematike. Razstava je obsegala preko 500 razstavnih listov, ki jih je pripravil Branko Orbanič iz svoje obsežne zbirke. Razstava je zbudila veliko zanimanja, saj so o njej veliko pisali, ogledali pa si jo je preko 3500 obiskovalcev.

BILTEN ZNAMKAR
Tudi Znamkar je ena izmed dejavnosti našega društva. Prva številka je bila izdana februarja 1988. Dolgo časa je bil edini redno izhajajoči filatelistični časopis v Sloveniji. Povprečna naklada je bilo okrog 200 izvodov. Naročniki so bili člani društev iz Slovenije pa tudi iz tujine. Njegov urednik je že od vsega začetka Andrej Ivanuša.

Leta 2003 (letnik 14) je bila izdana zadnja, 41. številka, saj je praznino v filatelistični periodiki uspešno zapolnila Nova filatelija, ki jo izdaja Filatelistična zveza Slovenije. Znamkar je postal internetno spletno mesto, saj je takšen način mnogo priročnejši in cenejši. Informacije pa pridejo hitreje do uporabnika. Tudi društvo samo je bilo prisotno z lastno domeno in lastnimi stranmi na internetu na naslovu www.fn-drustvo-tabor.si. Z prenehanjem delovanja društva se je ukinila tudi ta domena. Na novih straneh na naslovu www.znamkar.si pa bodo prikazani vsi podatki o preteklem delovanju.

SELITVE
Seveda ni bilo vedno lahko. Najbolj so nas prizadevale selitve v različni prostore. Tako kot se je spreminjalo naše okolje, tako smo se morali tudi sami odzivati na te spremembe. Najprej smo se selili iz enega prostora v drugi prostor znotraj Kluba občanov v krajevni skupnosti Angel Besednjak. Ko je prišlo do družbenih sprememb in so SZDL ukinili, smo se morali znajti. Začasne prostore smo našli v kleti bloka na Trgu Dušana Kvedra v Mariboru. Takrat smo se preimenovali v Filatelistično društvo Tabor.

Tam nismo ostali dolgo, saj prostori niso bili najbolj primerni za filatelistično dejavnost. Nov dom smo našli v prostorih Društva upokojencev Tabor na Gorkega ulici v Mariboru. Spet je prišlo do spremembe imena v sedanje Filatelistično in numizmatično društvo Tabor Maribor. Društvena srečanja so bila vsako nedeljo dopoldan v veliki dvorani. Srečanja kot sekcija novega društva v njej še vedno opravljamo.

ČLANI
Članstvo je v teh letih naraščalo in padalo. V prvih letih je bilo članov od 100 do 130, kasneje pa je pričelo število upadati. V zadnjih letih je bilo od 80 do 90 članov. Seveda so nekateri bolj in drugi manj aktivni.

V zadnjem času narašča zbiranje telefonskih kartic in se znižuje zanimanje za čisto filatelijo. Imamo tudi nekaj numizmatikov, ki pa le redko zahajajo v društvo in svoje dragocenosti le tu in tam predstavijo v društvu. V okviru numizmatike se je izredno povečalo zanimanje za zbiranje evrskih kovancev.

Vedno smo imeli tudi mlajše člane. V določenem obdobju jih je bilo celo do polovice vseh članov. V zadnjem času pa je bilo mlajših članov pod 25 let starosti le nekaj.

DEJAVNOSTI
Poleg priprav mednarodnih srečanj in izdaj priložnostnih ovitkov se je odvijala še druga dejavnost. Organizirali smo kroženje filatelističnega materiala, pripravljali filatelistične tombole, skrbeli za lastno filatelistično knjižnico in aktivno smo sodelovali v delu Filatelistične zveze Slovenije. Določeno obdobje sicer nismo bili člani FZS zaradi določenih zamer in nerazumevanja. V zadnja tri leta delovanja je bilo društvo član FZS. Člani so imeli na voljo celotno izdajo katalogov Michel. Prav tako tudi razne naprave za testiranje filatelističnega gradiva.

Naš član Andrej Ivanuša se je dvakrat udeležil državnih filatelističnih tekmovanj z zbirko Svetilniki, kjer je dosegel dobro uvrstitev (bronasti in srebrni verigar). Ima tudi bronasto filatelistično medaljo na področju filatelistične literature za knjigo Čar filatelije, ki je prvi slovenski filatelistični priročnik iz svetovne filatelistične razstave Istambul leta 1996. Poleg tega je še aktiven pisec na filatelističnem področju. V Večeru je od leta 1996 do 2002 vsak teden napisal podlistek za sredino rubriko »prosti čas«.

IN ŠE…
Seveda s tem opisom dejavnost društva še ni v celoti popisana. V dvajsetih letih se je pripetilo veliko stvari, ki jih je nemogoče zajeti v kratkem članku. Žal pa tudi nismo pisali kronike društva, tako je mogoče tudi kaj pozabljeno ali ostalo zamolčano. Vsekakor smo spremljali veliko dejavnosti društva z lastnim biltenom. Zato je koristno, če kdaj pobrskate po starih številkah. Če jih nimate, jih je mogoče najti v Narodni knjižnici v Ljubljani in v Univerzitetni knjižnici v Mariboru.

 

Strani so avtorsko zaščitene © 2000-2008 FND Tabor, Maribor. Vse morebitne napake na teh straneh in pripombe 
naslovite na andrej.ivanusa@amis.net. Stran je bila obnovljena: nedelja, 18. oktober 2009